ಕೊರೋನಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಧಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೌರಿಕರ
ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು
ಈ ಕೂಡಲೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ


ಹೆಸರು(*)/Name *
 
ತಂದೆ/ಗಂಡ ಹೆಸರು/Father/Husband Name *  
ಉಪಜಾತಿಯ ಹೆಸರು /Sub Cast Name *
ಮೊಬೈಲ್/Mobile *
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ /Aadhar No. *  
ಜಿಲ್ಲೆ*/District *
ತಾಲ್ಲೋಕು*/Taluk *
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ /Pincode *
ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ/Rural/Urban *
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್*/Gram Panchayat *  
ಗ್ರಾಮ/Village *  
ಮಾಲೀಕರೇ/ಕೆಲಸಗಾರರೇ /Owner/Worker *
ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರು /Shop Name *  
ಅಂಗಡಿಯ ವಿಳಾಸ /Shop Address *
ಉಲ್ಲೇಖ /Refference